Vijesti

Poziv za 2. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

 

2. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 15.03.2023. godine u 10 sati.

 

Za 2. redovnu  sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom,

2.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina,

3.    Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica,

4.    Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility,

5.    Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Široka Draga privrednog društva Imres d.o.o. Livno sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Imres d.o.o. Livno,

6.    Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Dževa privrednog društva “Vjetroelektrane” d.o.o. Glamoč sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu “Vjetroelektrane” d.o.o. Glamoč,

7.    Informacija o primjeni postojeće Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH u 2023. godini do usvajanja nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021.-2027. godina,

8.    Informacija o statusu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, (Dopis Vlade FBiH)

9.    Izbori i imenovanja.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                     PREDSJEDAVAJUĆA

 

                                                                                  Mirjana Marinković-Lepić