Organizacija doma

Kolegij

U Predstavničkom domu osniva se Kolegij Predstavničkog doma (u daljnjem tekstu: Kolegij), koji se sastoji od: predsjedavajućeg Predstavničkog doma, potpredsjedavajućih Predstavničkog doma, sekretara Predstavničkog doma i predsjednika klubova poslanika u Predstavničkom domu. 

U cilju usklađivanja rada Predstavničkog doma Kolegij: 

  • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Predstavničkog doma i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama; 
  • pokreće inicijativu da se određena pitanja rasprave u radnim tijelima Predstavničkog doma; 
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika u vezi sa vršenjem njihove funkcije; 
  • stara se o ostvarivanju saradnje sa Domom naroda; 
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Predstavničkog doma prema predsjedniku Federacije i potpredsjednicima Federacije i premijeru i Vladi Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije; 
  • stara se o ostvarivanju saradnje sa političkim organizacijama i udruženjima građana;  
  • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne saradnje i
  • razmatra inicijative i prijedloge upućene Predstavničkom domu.