Materijali 2022-2026

Prijedlozi Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICAMA S DJECOM U FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVU NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

PREDLAGAČ: Amir Ibrović

 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH

 

Predlagači: Admir Čavalić i Damir Nikšić

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O GRADU NOVI TRAVNIK - SKRAĆENI POSTUPAK

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKO I INVALIDSKOM OSIGURANJU (hitni postupak)

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Predlagač: Kenela Zuko (SDA)

Mišljenje Vlade FBIH

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PLINOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA" (hitni postupak)

Predlagač: Klub zastupnika SDA

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PLINOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA" (skraćeni postupak)

Predlagač: Klub zastupnika SDA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU (skraćeni postupak)

 

Mišljenje Vlade FBIH/ Amandmani

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima)

 

Amandman - Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG  ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINE 

Usvojen na 9.sjednici PD 24.01.2024. godine

AMANDMANI

Amandman - Vlada Federacije BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU

Usvojen na 9.sjednici PD 24.01.2024. godine

AMANDMANI

Amandman Haris Šabanović

Amandman - Vlada Federacije BIH

Amandman - Mahir Mešalić

Amandman - Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Amandman - Slaven Raguž

Amandman - Mara Đukić

Amandman - Dajana Čolić

Amandmani - Marijana Hrvić-Šikuljak

Amandman - Hajrudin Žilić

Amandman 1 - Klub zastupnika DF-a

Amandman 2 - Klub zastupnika DF-a

Amandman 1 - Hamdija Abdić i dr.

Amandman 2 - Hamdija Abdić i dr.

Amandman - Almedin Aliefendić

Amandman - Indira Omeragić i Begajeta Čaušević

Amandman - Komisija za pitanje mladih

Amandmani - Klub zastupnika SDA

Amandman - Haris Šabanović

Zaključak br. 1 - Admir Čavalić-Usvojen na 9.sjednici PD 24.01.2024. godine

Zaključak br. 2 - Admir Čavalić -odbijen

Zaključak - Klub zastupnika NES i Stranke za BIH -Usvojen na 9.sjednici PD 24.01.2024. godine

Razmatrala Vlada

Izjašnjenje po Amandmanima na Budžet

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o fiskalnim sistemima

PREDLAGAČ: Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FBIH

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (HITNI POSTUPAK)

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Mišljenje Vlade FBIH/ Amandmani

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na amandmane)

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PREDUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BIH

 

VLADA FBiH

AMANDMAN

Amandman - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Admira Čavalića)

Amandmani - Vlada FBIH

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandmane Admira Čavalića)

 

Amandman - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na amandman)

 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PODSTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE U FEDERACIJI BiH

 

AMANDMANI

Amandman - Admir Čavalić

Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Admira Čavalića

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA ZZOiR FBIH ZA 2023.GODINU- Izmjene i dopune financijskog plana fonda solidarnosti, Odluka o načinu izvrsavanja REBALANSA financijskog plana ZZOiR

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZDAVANJU I USMJERAVNJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKOMULACIJSKIH OBJEKATA-skraćeni postupak

 

Predlagač: Klub zastupnika HDZ-a

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Zaključak - Grad Konjic

ZAKLJUČCI

Zaključak- Grad Živinice TK

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu hitni postupak -20.10.2023

 

Amandman - Slaven Raguž

Amandman - Bajro Makić

Amandman - Klub zastupnika Stranka za BIH

Amandman - Indira Omeragić

Amandman - Hajrudin Žilić

Amandman - Klub zastupnika NES-a

Amandman - Ivica Šarić

Amandman - Adisa Kokić-Hinović

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Edita Mazić

Amandman - Edita Mazić

Amandman - Nezir Pivić

Amandmani - Klub zastupnika SDA

Amandman - Melika Mahmutbegović

Amandman - Melika Mahmutbegović/Begajeta Čaušević

Amandman - Melika Mahmutbegović

Amandman - Melika Mahmutbegović

 

IZJAŠNJENJE VLADE FBIH NA PODNESENE AMANDMANE

Razmatrao Predstavnički dom

Usvojen na 8. Vanrednoj sjednici 25.10.2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2023. godinu hitni postupak REBALANS 20.10.2023.

 

PISMO

Amandman - Marijana Hrvić-Šikuljak

Amandman - Ivica Šarić

Amandmani - Klub zastupnika SDA

 

IZJAŠNJENJE VLADE FBIH NA PODNESENE AMANDMANE

Razmatrao Predstavnički dom

Usvojen na 8. Vanrednoj sjednici 25.10.2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

ZAKLJUČAK

Amir Purić

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

26.10.2023. godine na 6.Redovnoj sjednici

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o doprinosima

Predlagač: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak

Predlagač: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH

Predlagač: Fadil Novalić

Mišljenje Vlade FBIH/Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA(skraćeni postupak)

Predlagači: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

ZAKLJUČAK VLADE

MIŠLJENJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona federacije Bosne i Hercegovine

 

Predlagač: Dennis Gratz

MIŠLJENJE VLADE/AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O UJEDNAČAVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM-LINIJOM)


 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. PRETVOREN U NACRT ZAKONA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE 

 

Amandman - Admir Čavalić

Izjašnjenje Vlade FBIH na amandman zastupnika Admira Čavalića

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE ( SKRAĆENI POSTUPAK )

 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN

 

AMANDMANI

Amandman Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2023. godinu hitni postupak REBALANS 5.7.2023. BAF8ABEF - POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu hitni postupak -5.7.2023. 0A554978

 

AMANDMANI

SAFET KOVAČEVIĆ

SLAVEN RAGUŽ

HAJRUDIN ŽILIĆ

MARIJANA HRVIĆ-ŠIKULJAK

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vlada FBiH

Amandmani HDZ BIH-HNS

Amandmani - Odbor za boračka i invalidska pitanja

 

Razmatrao PD

Usvojen 25.07.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru FBiH

Vlada FBiH

 

Razmatrao PD

Usvojen 25.07.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o prijevozu opasnih materija

Vlada FBiH

Amandmani Vlade FBIH

Amandman Admira Čavalića

 

Zaključak Vlade

Povučen Zakon

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O KONCESIJAMA (skraćeni postupak)

PREDLAGAČ: Damir Nikšić i Sanela Klarić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBIH

Predlagač: Admir Čavalić

Mišljenje Vlade/ Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH

Vlada FBiH

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandman na Prijedlog Zakona (Admir Čavalić)

Amandman na Prijedlog Zakona (Haris Silajdžić)

Izjašnjenje Vlade FBIH o podnesenim Amandmanima na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH

Predlagači: Lana Prlić i Aner Žuljević

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

MIŠLJENJE VLADE FBIH

Amandmani na Prijedlog Zakona - Admir Čavalić

 

Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima

Predlagači: Admir Čavalić i Irfan Durić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Izjašnjenje Vlade na amandmane

Zaključak Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak

Predlagači: Admir Čavalić i Irfan Durić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Zaključak Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

PREDLAGAČ: Damir Arnaut

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Predlagač: Edita Mazić

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJI I REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

IZVJEŠTAJ S JAVNE RASPRAVE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Predlagači: Safet Omerović i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI MIŠLJENJE VLADE FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Predlagač: Slaven Raguž

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Predlagač: Klub zastupnika Naša Stranka

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

 

POPRATNO PISMO

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandmani na Prijedlog zakona - Admir Čavalić

Amandmani na Prijedlog Zakona - Vlada FBIH

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USAGLAŠENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakon o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predlagači: Amir Purić i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE/PRIMJEDBE

MIŠLJENJE VLADE FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

Predlagač:

Klub zastupnika Naša stranka u PDPFBIH i Sanela Klarić delegatkinja

MIŠLJENJE VLADE

 Vlada FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Predlagač: Admir Čavalić i Mirjana Marinković-Lepić, zastupnici

 

AKT/ PREGLEDAČ

DOKUMENT OKVIRNOG BUDZETA FBIH ZA PERIOD 2024-2026 GODINA

Razmatrao PD

Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

Nacrti Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA PARNIČNO SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O SPORTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA FBIH

MIŠLJENJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE LICA SA INVALIDITETOM

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVANOM OSIGURANJU

 

Predlagači: Grupa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIONOM POSTUPKU (Vl. broj 03-02-127-2024)

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU,DODJELI I PRODAJI STANOVA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOLOGA U FEDERACIJI BiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o unutrašnjoj trgovini

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

PREDLAGAČI

Edina Gabela i Admir Čavalić, poslanici

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Predlagač: Admir Čavalić

 

Mišljenje Vlade FBIH/Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BiH

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

Razmatrao PD

Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O RADU REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA U FBIH

PREDLAGAČI: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

Mišljenje Vlade FBIH na Nacrt Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou FBiH

Predlagač: Admir Čavalić

Zaključak Vlade FBIH

 

Akti Ustavnog suda

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda broj: U-26/22

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Odluka U -15/11 od 30.11.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Odluka Ustavnog suda FBiH  U-12/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH broj U-17/22 od 13.06.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-2/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-25/17

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-18/17

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-17/23

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-27/22

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBIH broj U-22/21

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-46/22

 

Pregled podnesenih izvještaja/Odluka, zaključaka i

informacija radi informisanja

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBIH ZA 2023. GOD.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH i stanju kriminaliteta u FBiH za 2023.god

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju JP ELEKTROPRIVREDA D.D Sarajevo za 2022. godinu, Izvještaj o poslovanju JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D MOSTAR za 2022. godinu i Izvještaj o poslovanju BH-GAS d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Strategija razvoja  sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024.-2030.godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ZA JANUAR-DECEMBAR 2023. GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023.GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2023 godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA URBANOG PODRUČJA KULEN VAKUF-KLISA ZA RAZDOBLJE OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA URBANOG PODRUČJA MARTIN BROD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Dostava Izvještaja o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2023.godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA RAZVOJA MALE PRIVREDE FEDERACIJE BiH ZA PERIOD 2022.-2027. GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O IZVRŠENIM REVIZIJAMA PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPŠITALA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I BANAKA U FBIH ZA PERIOD JULI - DECEMBAR 2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH za period 2014-2020, dostavlja se

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA REALIZACIJU PROJEKTA VJETROELEKTRANA VLAŠIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

KVARTALNI IZVJEŠTAJ O DUGU Q4/2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12. 2023.GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM ZA PERIOD 01.01-30.06.2023 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2024. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Zaključci Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

STRATEGIJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BiH 2021-2027. GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o Odlukama o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2023.godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BIH I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC DIONICA: NEMILA -DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) PODDIONICA:VRANDUK-PONIRAK

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE"AUTOCESTA NA KORIDORU Vc",ZA PERIOD OD 20 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE "LENA 1 I "LENA 2" OD PRIVREDNOG DRUŠTVA SOLAR LENA D.O.O. GRUDE SA PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU EMISIJE (9M) TREZORSKIH ZAPISA NA DAN 12.12. 2023. GODINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZZOR FBIH ZA 2024. GODINU I ODLUKA O NAČINU IZVRŠAVANJA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA REALIZACIJU PROJEKTA GRADSKI PRIJEVOZ U SARAJEVU

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMCIJA O PROVOĐENJU ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDARIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVAU FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu za 2022. god. i finansijski plan za program rada komisije za vrijednosne papire FBiH za 2023. godinu

 

Zakljucak Amir Purić

ZAKLJUCAK-Admir Čavalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FZ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU I ODLUKU O IZVRŠAVANJU FNANSIJSKOG PLANA FZ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.01-31.03.2024. GODINE 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BIH ZA 2022. GODINU

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI STRATEGIJE REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2021-2025 (GIR)  ZA IZVJEŠTAJNI PERIOD OD 01.01 2021 DO 31.12 2021 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (Aukcija 28.11 2023.- 2Y-10 mil.) 

 

AKT/ PREGLEDAČ

ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZZO I REOSIGURANJA FBIH ZA 2022. GODINU I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2022.GOD. (ANEX I)

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI 2024-2027.GOD

 

AKT/ PREGLEDAČ Uvrštavanje tačke u dnevni red sjednice Predstavničkog doma PFBiH -Usvajanje Zaključakja  o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBiH u slučaju kontaminacije radioaktivnošću usljed moguće eskalacije rata u Ukrajini
Razmatrao PD Usvojena 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

Deklaracija Predstavničkog doma PFBIH putem koje se osuđuje antiustavno i antidržavno ponašanje Milorada Dodika i Narodne Skupštine Republike Srpske

 

Povučena  21.12.2023 sa 4. Redovne sjednice PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

DEKLARACIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRPSKE - Poslanik Amir Ibrović

Zaključak

Admir Čavalić

Razmatrao PD

Usvojena 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ ZAKLJUČCI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Razmatrao PD Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU NABAVKE PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM FEDERACIJE BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA F BiH (IPP FBIH) ZA PERIOD OD 2023. DO 2027.GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMUĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJA

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM ZA PERIOD 01.01-30.06.2023 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU VE "ŠKADIMOVAC"PRIVREDNOG DRUŠTVA "RWP VIROROG"D.O.O. GLAMOČ SA PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU AGENCIJE ZA BANKARSTVO F BIH ZA 2022.GOD. SA INFORMACIJOM O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA F BIH SA STANJEM NA DAN 31.12.2022.GOD. I IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SISTEM F BIH ZA 2022.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica ( AUKCIJA 31.10.2023-3Y-20mil.) 

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM 2023.-2025.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj "Zaposleni u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BIH"

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG/ZASTUPNIČKOG DOMA PFBiH

AMANDMANI

Amandman - Amir Purić

Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Amira Purića

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O PRUŽANJU POMOĆI CIVILNOM STANOVNIŠTVU GAZE

AMANDMANI

Amandman -Klub zastupnika SDA,DF,Stranka za BiH,NES

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za usvajanje Platforme za mir

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O IZVRŠENIM REVIZIJAMA PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I BANAKA U FBIH ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnji Izvještaj o upravljanju Garancijskim fondom za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o implementaciji Strategije upravljanja dugom u FBIH u 2022. god

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BiH I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE PRIMJENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog plana Budžeta FERK-a za planski period 2024.-2026. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o preventivnom programu ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 i 5 godina "Pregledaj-progledaj" u Federaciji BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJUFOTONAPONSKE ELEKTRANE" OD PRIVREDNOG DRUŠTVA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DIONIČKO DRUŠTVA MOSTAR

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN ZAKLJUČAK O DAVANJU PREDHODNE SAGLASNOSTI.

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM DUGU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

KONAČNI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA PERIOD 2013-2023. GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za razrješenje potpredsjedavajuće Predstavničkog doma PFBiH iz reda ostalih,dostavlja se

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)ZA PROJEKAT FINANSIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ZDRAVSTVENOG SEKTORA 

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi Projekat unapređenja kvaliteta zraka

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNO ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJA ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi usvajanja Programa rada Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade FBiH u povodu Incijative potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića,za izmjenu kaznenog zakonodavstva u FBiH 

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila financijsku pomoć u 2020.godini (br.Vlade FBiH 03-14-520/2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FBIH za 2023. godinu za period 1.1.2023.-31.12.2023. 

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za period 01.01. do 30.06.2023. godine na propisanim obrascima

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GOD. ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2022 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu FERK-a za 2022. godinu
   Zaključak Admir Čavalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O PRIMJENI KRIVIČNOG ZAKONA FBIH I STANJU KRIMINALITETA U FBIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

Razmatrao PD

Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj Predsjednika Federacije BiH o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2022. godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

Inicijativa za međusobno dogovaranje na trajnoj osnovi između kantona i federalne vlasti u oblasti turizma i upućuje Parlamentu FBiH da zaključkom odredi način i nosioce pripreme dokumenta u pogledu nadležnosti kantona i federalne vlasti za dogovaranje na trajnoj osnovi

 

AKT/ PREGLEDAČ

Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2022.-2032.

 

AKT/ PREGLEDAČ

SAŽETAK FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PO DVOGODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA O PROVOĐENJU PROGRAMA MJERA PLANOVA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA RIJEKE SAVE I JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (2016-2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ

SUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPCI DIO

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Etičke komisije u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku  (vezani za Agenciju za privatizaciju)

 

AKT/ PREGLEDAČ Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav (2) tačka 2. Zakona o vodama

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ŠTRBAČKI BUK ZA PERIOD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Zaključci o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBiH u slučaju kontaminacije radioaktivnošću usljed moguće eskalacije rata u Ukrajini

PREDLAGAČ: Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH za 2022. godinu s pratećim materijalima

Razmatrao PD

Skinuto sa dnevnog reda 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u FBiH za 2022. godinu

 

 Zakljucak-Damir Nikšić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisija (7Y) obveznica

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o stanju kriminaliteta za period januar - decembar 2022

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji izvještaj, Institucija ombudsmena

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - BAKOVIĆI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ODGOJ I OBRAZOVANJE - SARAJEVO

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - DRIN

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ZDRAVSTVENU NJEGU, ODGOJ I OBRAZOVANJE - PAZARIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSVENU NJEGU - LJUBUŠKI

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika – Zakon o dopuni Krivičnog zakona FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu
 

PRIJEDLOG ZAKLJUCKA-AMIR IBROVIC

Zakljucak Marko Cvitanovic

Zaključak-Admir Čavalić 

 

AKT/ PREGLEDAČ Program rada Vlade FBIH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ
Razmatrao PD
Usvojen 21.12.2023 na 4. Redovnoj sjednici PD - nastavak

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH u vezi povlačenja Nacrta i Prijedloga Zakona iz parlamentarne procedure i nastavka parlamentarne procedure Nacrta i Prijedloga Zakona

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Informacija o izvršenju Budžeta Federalnog tužilaštva FBiH za 2023. godinu

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva „Vjetroelekrtane „ d.o.o. Glamoč

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Strategija razvoja turizma FBiH 2022.-2027.

RAZMATRAO PREDSTAVNIČKI DOM

NA 5. REDOVNOJ SJEDNICI PREDSTAVNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. - 31.12.2022. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. - 30.06.2022. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH ZA 2021. GODINU (KONSOLIDOVANI)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU (ANEX I)

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ "ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FBIH ZA 2020 GOD."

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GODINU 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADE REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA JAJCE ZA PERIOD OD DESET GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BiH I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC MOSTAR SJEVER-MOSTAR JUG