Vijesti

Poziv za 3. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

3. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 21.06.2023. godine u 11 sati.

 

Za  3. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Presuda Ustavnog suda Fedearcije BiH  broj U-22/21 od 21.03.2021. godine,

2.    Presuda Ustavnog suda Federacije BiH broj U-19/22 od 05.04.2023. godine,

3.    Prijedlog Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH,

4.    Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH,

5.    Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,

6.    Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu,

7.    Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila ustanova za socijalno zbrinjavanje:

a) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje-Sarajevo,

b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški,

c) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići,

d) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić,

e) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu-Drin,

8.    Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

9.    Izvještaj o odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica donesenim u 2022. godini,

10. Informacija o stanju sigurnosti - kriminaliteta na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2022. godine,

11. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2022,

12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine,

13. Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

14. Zaključci Etičke komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,

15. Izbori i imenovanja.

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆA

 

                                                                                    Mirjana Marinković-Lepić