Vijesti

Poziv za 33. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

 

33. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak 31. maja 2022. godine u 10 sati i predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, predlagač: Klub zastupnika DF – skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o korištenju i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BIH, predlagač: Adis Arapović – skraćeni postupak
 4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH
 5. Nacrt Zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH, predlagači: Suad Kaknjo i Adisa Kokić Hinović
 6. Prijedlog Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predlagač: Etička komisija
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2020. godinu
 9. a) Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za period januar-decembar 2018. godine i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.12.2018. godine;  b)Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za period januar-decembar 2019. godine, Finansijski izvještaj za period koji završava na dan 31.12.2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora
 10. Izvještaj o poslovanju „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za 2020. godinu
 11. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu, Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021.godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ososba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu
 12. Informacija o stanju na područjima koja su pogođena zemljotresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i finansijskoj pomoći od strane Vlade FBIH
 13. Zaključak Zakonodavno-pravne komisije po Inicijativi za izmjenu člana 21. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 28/06,2/10 i 57/20) koju je pokrenula zastupnica Alma Kratina
 14. Zaključak Administrativne komisije u vezi Federalnog pravobranilaštva
 15. Izbori i imenovanja

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                  Mirsad Zaimović