Organizacija doma

Predstavnički dom

Predstavnički dom saziva se prvi put najkasnije 20 dana nakon objavljivanja rezultata glasanja. 
Sazivanje prve sjednice vrši predsjedavajući prethodnog saziva i predsjedava sjednicom do izbora novog predsjedavajućeg Predstavničkog doma. 

Ukoliko predsjedavajući iz prethodnog saziva nije u mogućnosti sazvati sjednicu Predstavničkog doma, sjednicu će sazvati najstariji poslanik novog saziva Predstavničkog doma.

Predstavnički dom se sastoji od 98 poslanika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije, u skladu sa Ustavom Federacije i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Mandat poslanika u Predstavničkom domu je četiri godine, ukoliko Predstavnički dom ne bude raspušten, u skladu sa Ustavom Federacije. 

Predstavnički dom ima predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća.

Predsjedavajući Predstavničkog doma i dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma biraju se iz reda poslanika na sjednici Predstavničkog doma poslije izvršene verifikacije mandata poslanika u Predstavničkom domu. 
Prijedlog za izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma i dva potpredsjedavajuća Predstavničkog doma podnose klubovi poslanika. 

Predstavnički dom ima sekretara, koji se postavlja u skladu sa zakonom.  
Predsjedavajući Predstavničkog doma i potpredsjedavajući Predstavničkog doma ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih. 

Predsjedavajući Predstavničkog doma: 

 • predstavlja Predstavnički dom; 
 • učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Predstavničkog doma;  
 • učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Kolegija Predstavničkog doma; 
 • pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Predstavničkog doma na sjednicama; 
 • dogovara se s predsjedavajućim Doma naroda o načinu i rokovima pretresanja odluka koje zahtijevaju potvrdu oba doma; 
 • stara se o ostvarivanju programa rada Predstavničkog doma i o tome obavještava Predstavnički dom; 
 • stara se o primjenjivanju ovog Poslovnika; 
 • stara se o ostvarivanju načela javnosti u radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma; 
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti poslanika u Predstavničkom domu u vezi sa vršenjem njihove funkcije iz djelokruga Predstavničkog doma; 
 • stara se o odnosima i saradnji Predstavničkog doma sa drugim federalnim organima; 
 • potpisuje akta koja donosi Predstavnički dom; i 
 • daje uputstva sekretaru Predstavničkog doma u vezi sa izvršavanjem poslova i zadataka.