Organizacija doma

Administracijsko povjerenstvo

Chairperson Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP i SPU BiH)
Deputy Chairperson Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSP...)
Members
Nijaz Helez (SDP)
Siniša Durić (SDP)
Marko Saraf (HDZ BIH-HNS)
Edina Gabela (SBiH)
Bajro Makić (SDA)
Irfan Durić (NES)
Melika Mahmutbegović (SDA)
Mara Đukić (DF) 
Luka Faletar (HDZ 1990)
Contact

Tajnik (privremeno):

Biljana Andrić, e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba 

E-mail: administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba 

Tehnički tajnik: Aida Fejzić

Tel: +387 33 208-961, lokal 257

E-mail: administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba 

aida.fejzic@parlamentfbih.gov.ba 

Competencies
  • priprema, utvrđuje i donosi akta kojima se uređuju naknade plata poslanika u Zastupničkom domu, plata funkcionera koje bira, odnosno imenuje Zastupnički dom, kao i naknade određenih materijalnih troškova poslanika i funkcionera, donosi akta iz člana 264. ovog Poslovnika koji se odnose na organizaciju i rad Stručne službe Zastupničkog doma i Zajedničke službe Parlamenta, plata rukovodećih državnih službenika i ostalih zaposlenika u Stručnoj službi Zastupničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačna akta o platama i naknadama materijalnih i drugih primanja; 
  • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika; 
  • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u proračunu Federacije za rad Parlamenta Federacije i korišćenje tih sredstava; 
  • obavlja sve poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Zastupničkog doma i Zajedničkih službi Parlamenta Federacije i raspolaže tim stanovima, odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje, o zamjeni i o jednokratnom prijenosu prava korišćenja, u skladu sa zakonom; 
  • odlučuje o dodjeljivanju privremenog smještaja funkcionerima i, po potrebi, drugim zaposlenicima u Stručnoj službi Zastupničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije ili drugim federalnim organima; 
  • utvrđuje uslove i način korišćenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova; i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim opštim aktom Zastupničkog doma.
Other activities
Gallery