Organizacija doma

Komisija za informisanje

Predsjednik Asim Kamber
Zamjenik Sanela Prašović-Gadžo
Članovi

Ivan Boban
Sanela Klarić
Samer Rešidat  
Majra Dautbegović
Salmir Kaplan
Senad Mašetić
Matea Cakalin

Delfa Dejanović
Amer Obradović

Kontakt

Sekretar Komisije za informisanje

Almedina Bulić
Tel: +387 33 445-259; lokal 238

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za informisanje: razmatra pitanja informisanja javnosti o radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma; predlaže, odnosno preduzima mjere za unapređivanje informisanja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Predstavničkom domu; stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Predstavničkog doma u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu. 

Ostale aktivnosti
Fotografije