Organizacija doma

Odbor za pravdu i opštu upravu

Predsjednik Adnan Efendić (SDA)
Zamjenik Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Članovi

Damir Arnaut (Naša stranka)
Feliks Vidović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Nihad Krajinović (SDP)
Adnan Delić (Povjerenje, NIP, SPU)
Edita Mazić (SDA)
Nijaz Hušić (SDA)
Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
Edin Smajić (SDA)
Stipe Tokić (HDZ 1990)

Kontakt

Odbor za pravdu i opštu upravu

Muamera Ahmedspahić, viši stručni saradnik

Tel: 033/214-071

E-mail:  muamera. ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za pravdu i opštu upravu razmatra pitanja: ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti; jedinstva pravnog sistema; o izbornom sistemu; o Vladi Federacije; o federalnim praznicima; o odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima Federacije; o političko-teritorijalnoj organizaciji Federacije; o provođenju zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca; o grbu, zastavi i pečatima Federacije; o udruživanju građana u udruženja i u društvene i političke organizacije;o javnom redu i miru; o zborovima i drugim javnim skupovima; o načelima referenduma; o pravnom položaju vjerskih zajednica; o sistemu federalne uprave; o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika u organima koje obrazuju organi Federacije, kantona i opština; o bezbjednosti saobraćaja; o saobraćaju i transportu opasnih materija; o federalnim sudovima, tužilaštvu i pravobranilaštvu; o advokaturi i drugim vidovima pravne pomoći; o određivanju krivičnih djela i privrednih prestupa i odgovornosti za njih; o amnestiji i pomilovanju; o izvršenju sankcija i vaspitno-popravnih mjera; o sistemu prekršaja i prekršajnom postupku i o odgovornosti i sankcijama za prekršaje kojima se povređuju federalni propisi; o posebnim sudskim postupcima u oblastima u kojima društvene odnose uređuje Federacija i o drugim pitanjima iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije