Organizacija doma

Odbor za pravdu i opštu upravu

Predsjednik Delfa Dejanović
Zamjenik Nihad Čolpa
Članovi
Albin Muslić                           
Edita Mazić                           
Enver Jukanović             
Adisa Kokić-Hinović           
Ankica Kolar-Juričević       
Elma Đogić                           
Boro Krišto
Kontakt

Sekretar Odbora za pravdu i opštu upravu

Muamera Ahmedspahić

Tel: 033/203-236

E-mail:  muamera. ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za pravdu i opštu upravu razmatra pitanja: ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti; jedinstva pravnog sistema; o izbornom sistemu; o Vladi Federacije; o federalnim praznicima; o odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima Federacije; o političko-teritorijalnoj organizaciji Federacije; o provođenju zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca; o grbu, zastavi i pečatima Federacije; o udruživanju građana u udruženja i u društvene i političke organizacije;o javnom redu i miru; o zborovima i drugim javnim skupovima; o načelima referenduma; o pravnom položaju vjerskih zajednica; o sistemu federalne uprave; o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika u organima koje obrazuju organi Federacije, kantona i opština; o bezbjednosti saobraćaja; o saobraćaju i transportu opasnih materija; o federalnim sudovima, tužilaštvu i pravobranilaštvu; o advokaturi i drugim vidovima pravne pomoći; o određivanju krivičnih djela i privrednih prestupa i odgovornosti za njih; o amnestiji i pomilovanju; o izvršenju sankcija i vaspitno-popravnih mjera; o sistemu prekršaja i prekršajnom postupku i o odgovornosti i sankcijama za prekršaje kojima se povređuju federalni propisi; o posebnim sudskim postupcima u oblastima u kojima društvene odnose uređuje Federacija i o drugim pitanjima iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije