Organizacija doma

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik Albin Muslić
Zamjenik Adisa Kokić-Hinović
Članovi
Delfa Dejanović
Bajro Makić
Dženana Hodžić
Miralem Galijašević
Nedžad Šečić
Hasan Muratović

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Jasenko Osmić
Amir Ibrović
Daniel Babić

Kontakt

Sekretar Zakonodavno-pravne komisije

Amela Čampara (privremeno)

Tel: +387 33 447-447; lokal 8974

E-mail: Amela.Campara@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Predstavnički dom u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Federacije i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima Predstavničkom domu; 
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Predstavnički dom; 
  • razmatra, na zahtjev Predstavničkog doma, opšte akte organizacija i zajednica na koje Predstavnički dom daje potvrdu, odnosno saglasnost sa stanovišta usklađenosti sa Ustavom Federacije i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima; 
  • utvrđuje prečišćene tekstove zakona, drugih propisa i opštih akata Predstavničkog doma ako je za to ovlašćena; 
  • učestvuje u pripremanju programa rada zakonodavne djelatnosti Predstavničkog doma i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom. 

Prijedlozi Komisije koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.

Ostale aktivnosti
Fotografije