Organizacija doma

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Predsjednik Ivica Pavković
Zamjenik Senad Mašetić
Članovi

Jasmina Zubić
Nijaz Helez
Mario Mikulić
Elma Đogić
Salmir Kaplan
Luka Faletar
Azmir Husić

Amor Mašović

Kontakt

Sekretar Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju

Muamera Ahmedspahić

Tel: 033/203-236

E-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju: razmatra inicijative, odnosno zahtjeve građana, njihovih udruženja i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju prinudno prenesene imovine u državnu, odnosno društvenu i vojnu nacionalizacijom stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, određenim oblicima konfiskacije i drugim vidovima prinudnog prenošenja nekretnina u državnu, odnosno društvenu svojinu; razmatra akte koje Predstavnički dom donosi iz oblasti privatizacije, prati i analizira sprovođenje procesa privatizacije, predlaže Predstavničkom domu mjere i akte iz oblasti denacionalizacije i privatizacije, te razmatra i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije