Organizacija doma

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik Alma Kratina (DF Željko Komšić)
Zamjenik Melika Mahmutbegović (SDA)
Članovi

Suada Halilović (Povjerenje, NIP i SPU)
Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...)
-
Lana Prlić (SDP)
Begajeta Čaušević (SDA)
Fahrudin Skopljak (SDA)
Marijana Hrvić-Šikuljak (DF Željko Komšić)
Edita Mazić (SDA)
Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka)

Kontakt

Sekretar Komisije za jednakopravnost spolova

Almedina Brka-Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lok. 222

E-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za jednakopravnost spolova: razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i opštih akata iz nadležnosti Predstavničkog doma i daje mišljenja, prijedloge i inicijative vezane za usklađenost sa međunarodnim konvencijama o jednakopravnosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije na osnovu razlike u spolu; razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije; pribavlja informacije od značaja za integrisanje polne analize u politiku i programe Predstavničkog doma, programske ciljeve jednakosti polova i doprinosi unapređenju javne svijesti o potrebi učešća žena u politici; sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima Predstavničkog doma, organima i organizacijama Federacije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te sindikatima i nevladinim organizacijama; razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija o provođenju Platforme za akciju i Pekinške deklaracije, te pripreme za učešće državnih delegacija na međunarodnim skupovima u vezi sa sprovođenjem tih dokumenata. 

Ostale aktivnosti
Fotografije