Organizacija doma

Komisija za jednakopravnost spolova

Predsjednik Meliha Bijedić
Zamjenik Mira Grgić
Članovi

Alma Kratina
Mara Đukić
Miomirka Melank
Elvir Karajbić
Edita Mazić
Jasminka Ibrišimović
Ankica Kolar-Juričević
Delfa Dejanović

Kontakt

Sekretar Komisije za jednakopravnost spolova

Almedina Brka-Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lok. 222

E-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za jednakopravnost spolova: razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i opštih akata iz nadležnosti Predstavničkog doma i daje mišljenja, prijedloge i inicijative vezane za usklađenost sa međunarodnim konvencijama o jednakopravnosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije na osnovu razlike u spolu; razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije; pribavlja informacije od značaja za integrisanje polne analize u politiku i programe Predstavničkog doma, programske ciljeve jednakosti polova i doprinosi unapređenju javne svijesti o potrebi učešća žena u politici; sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima Predstavničkog doma, organima i organizacijama Federacije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te sindikatima i nevladinim organizacijama; razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija o provođenju Platforme za akciju i Pekinške deklaracije, te pripreme za učešće državnih delegacija na međunarodnim skupovima u vezi sa sprovođenjem tih dokumenata. 

Ostale aktivnosti
Fotografije