Organizacija doma

Administrativna komisija

Predsjednik Melika Mahmutbegović
Zamjenik Mladen Bošković
Članovi
Adnan Efendić
Ramiz Karić
Marijan Klaić
Irfan Durić
Azra Hadžić
Sabina Ćudić
Mira Grgić
Nedžad Šećić
Dževad Adžem
Kontakt

Sekretar privremeno:
Biljana Andrić, e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba

E-mail: administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

Tehnički sekretar

Aida Fejzić

Tel: +387 33 208-961;lokal 257

E-mail: administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

aida.fejzic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • priprema, utvrđuje i donosi akta kojima se uređuju naknade plata poslanika u Predstavničkom domu, plata funkcionera koje bira, odnosno imenuje Predstavnički dom, kao i naknade određenih materijalnih troškova poslanika i funkcionera, donosi akta iz člana 264. ovog Poslovnika koji se odnose na organizaciju i rad Stručne službe Predstavničkog doma i Zajedničke službe Parlamenta, plata rukovodećih državnih službenika i ostalih zaposlenika u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačna akta o platama i naknadama materijalnih i drugih primanja; 
  • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika; 
  • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Parlamenta Federacije i korišćenje tih sredstava; 
  • obavlja sve poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Predstavničkog doma i Zajedničkih službi Parlamenta Federacije i raspolaže tim stanovima, odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje, o zamjeni i o jednokratnom prijenosu prava korišćenja, u skladu sa zakonom; 
  • odlučuje o dodjeljivanju privremenog smještaja funkcionerima i, po potrebi, drugim zaposlenicima u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije ili drugim federalnim organima; 
  • utvrđuje uslove i način korišćenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova; i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim opštim aktom Predstavičkog doma.
Ostale aktivnosti
Fotografije