Organizacija doma

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH

Predsjednik Ivica Pavković
Zamjenik Aljoša Čampara
Članovi

iz Predstavničkog doma:        

Marijan Klaić                  
Miralem Galijašević                  
Dženana Hodžić                    
Mirsad Kacila                    
Alma Kratina                              
Elvir Karajbić

iz Doma naroda:             

Jasmin Duvnjak                
Tomislav Martinović                  
Ivo Tadić                            
Slađan Ilić                            
Drago Puzigaća                  
Aner Žuljević

Kontakt

Sekretari Parlamentarnе komisijе odgovornе za reviziju Parlamenta Federacije BiH

Edis Talović - Predstavnički dom
Tel: +387 33 216-784 Lokal:784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

Mirza Kudić - Dom naroda

Tel: +387 33 220 533

E-mail: mirza.kudic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • Razmatra javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Razmatra godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Razmatra godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
  • Razmatra potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.
Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije