Organizacija doma

Komisija za evropske integracije

Predsjednik Mirjana Marinković-Lepić
Zamjenik Edina Gabela i Mladen Bošković
Članovi

Ivan Miličević, sekretar doma

Mirsad Zaimović

Damir Mašić

Amra Kaljić Junuzović

Mirsad Čamdžić

Admir Čavalić

Mahir Mešalić

Irfan Durić

Stipe Tokić

Elzina Pirić

Kontakt

Sekretar Komisije za evropske integracije

-

broj telefona: -

email: -

Nadležnost
 • razmatra pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Evropske unije (u daljem tekstu: EU);
 • uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za saradnju sa evropskim integracijama drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
 • analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
 • učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put;
 • sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
 • organizuje  prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacija u vezi s EU;
 • informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
 • informacija o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU i
 • druga pitanja.
Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije