Organizacija doma

Komisija za evropske integracije

Predsjednik Mirsad Zaimović
Zamjenik Mladen Bošković
Članovi
Adnan Efendić
Damir Mašić
Marijan Klaić
Alma Kratina
Sanela Prašović
Sabina Ćudić
Elzina Pirić
Goran Akšamija
Zlatko Ercegović
Irfan Durić
Boro Krišto
Kontakt

Sekretar Komisije za evropske integracije

Elvira Habota

broj telefona: 033/586-306

email: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
 • razmatra pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Evropske unije (u daljem tekstu: EU);
 • uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za saradnju sa evropskim integracijama drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
 • analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
 • učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put;
 • sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
 • organizuje  prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacija u vezi s EU;
 • informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
 • informacija o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU i
 • druga pitanja.
Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije