Organizacija doma

Komisija za jezička pitanja

Predsjednik Kenela Zuko (SDA)
Zamjenik Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
Članovi
Haris Šabanović (SDA)
Nihad Krajinović (SDP)
Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Lidija Bradara (HDZ, HSS SR, HSS...)
Mirsad Zaimović (SDA)

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Adnan Lukač
Semir Pehlić
Dženan Kos
Mediha Hasić-Mujanović

Kontakt

Sekretar Komisije za jezička pitanja

Almedina  Brka-Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lok. 222

e-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • prati ostvarivanje jednakopravnosti i ravnomjerne upotrebe službenih jezika u Federaciji BiH – bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika, te po potrebi predlaže postupke za njihovo ostvarivanje;
  • utvrđuje istoznačnost tekstova prijedloga pravno-normativnih i drugih akata koje usvaja Predstavnički doma;
  • rješava tekuća pitanja u vezi s djelokrugom Komisije;

Komisija može po potrebi osnovati potkomisije za bosanski jezik, za hrvatski jezik i za srpski jezik.

Potkomisija:

a) ocjenjuje usaglašenost tekstova sa standardno jezičkim normama jezika na kojim su napisani;
b) pruža pomoć lektorskim sekcijama za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iznošenjem mišljenja, prijedloga i sugestija u vezi s primjenom jezičkih standarda.
 

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije