Organizacija doma

Komisija za jezička pitanja

Predsjednik Amer Obradović
Zamjenik Salmir Kaplan
Članovi
Lana Prlić
Goran Opsenica
Petar Galić
Jasminka Ibrišimović
Faika Mujanović-Glamočanin

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Elma Karišik
Senada Pajazetović-Kapić
Slavica Andrić-Šajinović
Nasir Beganović

Kontakt

Sekretar Komisije za jezička pitanja

Almedina  Brka-Livnjak
Tel: +387 33 220-533; 219-190,
lok. 222

e-mail: Almedina.Brka-Livnjak@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • prati ostvarivanje jednakopravnosti i ravnomjerne upotrebe službenih jezika u Federaciji BiH – bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika, te po potrebi predlaže postupke za njihovo ostvarivanje;
  • utvrđuje istoznačnost tekstova prijedloga pravno-normativnih i drugih akata koje usvaja Predstavnički doma;
  • rješava tekuća pitanja u vezi s djelokrugom Komisije;

Komisija može po potrebi osnovati potkomisije za bosanski jezik, za hrvatski jezik i za srpski jezik.

Potkomisija:

a) ocjenjuje usaglašenost tekstova sa standardno jezičkim normama jezika na kojim su napisani;
b) pruža pomoć lektorskim sekcijama za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iznošenjem mišljenja, prijedloga i sugestija u vezi s primjenom jezičkih standarda.
 

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije