Organizacija doma

Odbor za pravdu i opću upravu

Chairperson Adnan Efendić (SDA)
Deputy Chairperson Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Members

Marko Cvitanović (NS)
Dajana Frljić (HDZ BIH-HNS)
Ajla Milišić Pepić (NIP SPU-BIH)
Bisenija Mušedinović (SDA)
Nihad Krajinović (SDP)
Edita Mazić (SDA)
Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
Edin Smajić (SDA)
Stipe Tokić (HDZ 1990)

Contact

Odbor za pravdu i opću upravu

Muamera Ahmedspahić, viši stručni suradnik

Tel: 033/214-071

E-mail:  muamera. ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Competencies

Odbor za pravdu i opću upravu razmatra pitanja: ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti; jedinstva pravnog sistema; o izbornom sistemu; o Vladi Federacije; o federalnim praznicima; o odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima Federacije; o političko-teritorijalnoj organizaciji Federacije; o provođenju zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca; o grbu, zastavi i pečatima Federacije; o udruživanju građana u udruženja i u društvene i političke organizacije;o javnom redu i miru; o zborovima i drugim javnim skupovima; o načelima referenduma; o pravnom položaju vjerskih zajednica; o sistemu federalne uprave; o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenika u organima koje obrazuju organi Federacije, kantona i opština; o sigurnosti saobraćaja; o saobraćaju i transportu opasnih materija; o federalnim sudovima, tužilaštvu i pravobranilaštvu; o advokaturi i drugim vidovima pravne pomoći; o određivanju krivičnih djela i privrednih prestupa i odgovornosti za njih; o amnestiji i pomilovanju; o izvršenju sankcija i vaspitno-popravnih mjera; o sistemu prekršaja i prekršajnom postupku i o odgovornosti i sankcijama za prekršaje kojima se povređuju federalni propisi; o posebnim sudskim postupcima u oblastima u kojima društvene odnose uređuje Federacija i o drugim pitanjima iz nadležnosti Zastupničkog doma. 

Sessions
Other activities
Gallery