Organizacija doma

Povjerenstvo za europske integracije

Predsjednik Mirjana Marinković-Lepić
Zamjenik Edina Gabela i Mladen Bošković
Članovi

Ivan Miličević, tajnik doma

Mirsad Zaimović

Damir Mašić

Amra Kaljić Junuzović

Mirsad Čamdžić

Admir Čavalić

Mahir Mešalić

Irfan Durić

Stipe Tokić

Elzina Pirić

Kontakt

Tajnik Povjerenstva za europske integracije

Elvira Habota

Phone: 033 / 586-306

email: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
 • razmatra pitanja koja su u vezi s europskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • prati usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije sa standardima Europske unije (u daljem tekstu: EU);
 • uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komisijama i tijelima za saradnju sa europskim integracijama drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • prati izvršavanja prava i obaveza Federacije proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;
 • analizira aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa EU;
 • učestvuje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njen europski put;
 • sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i EU;
 • organizuje  prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjuje i sistematski prezentira članovima Komisije informacija u vezi s EU;
 • informacije o korištenju dodijeljenih sredstava EU Bosni i Hercegovini;
 • informacija o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa EU i
 • druga pitanja.
Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije