Organizacija doma

Povjerenstvo za lokalnu samoupravu

Predsjednik Salko Zildžić (SDA)
Zamjenik Amir Purić (Naša stranka)
Članovi

Razim Halkić (SDP)
Stanko Musa (HDZ, HSS SR, HSS...)
Nihad Krajinović (SDP)
Edina Gabela (SBiH)
Ajla Milišić-Pepić (NIP SPU-BIH)
Alen Mujić (DF Željko Komšić)
Edin Smajić (SDA)
Stipe Tokić (HDZ 1990)

Kontakt

Povjerenstvo za lokalnu samoupravu

Muamera Ahmedspahić, viši stručni suradnik

Tel: 033/214-071

E-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

 

Nadležnost

Povjerenstvo za lokalnu samoupravu: razmatra pitanja i prijedloge projekata iz domena sistema lokalnih vlasti - sistema lokalne samouprave; prati i osigurava da se principi iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi inkorporiraju u domaće zakonodavstvo; prati i osigurava reformu domaćeg zakonodavstva iz domena lokalnih vlasti i njihovo usaglašavanje sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i evropskim međunarodnim pravnim standardima; prati proces uspostavljanja lokalne samouprave kao osnovnog stuba demokratskog društva - uspostavljanje lokalnih demokratija kao autonomnih i demokratskih oblika organizovanja građana; razmatra zakonske i ustavne projekte o provođenju principa decentralizacije vlasti, a posebno principa supsidijarnosti, kako bi se lokalne demokratije lokalne vlasti osposobile da odgovorno upravljaju javnim poslovima (planiranje, uređenje prostora, korišćenje zemljišta, zaštita okoline i komunalne infrastrukture) koji su najbliži građanima; prati regulisanje i funkcionisanje regionalnih, kantonalnih i lokalnih vlasti; prati zakonske i ustavne projekte o statusu i kompentencijama gradova i upravnih centara, te potrebno regulisanje njihovih odnosa sa vlastima više instance, kao i dijelovima unutar gradova; prati usaglašenost sistema lokalne samouprave iz nadležnosti entitetskih vlasti na polju decentralizacije vlasti i decentralizacije fiskalne politike sve u cilju jačanja i osposobljavanja lokalnih vlasti da mogu odgovorno upravljati i regulisati povjerenim javnim poslovima, u skladu sa interesima lokalnog stanovništva. 

Ostale aktivnosti
Fotografije